تاريخ : | 6:27 | نویسنده : حسن نوروزیان
این مقاله برگرفته ازجزوه آموزشی تلویزیون اسنوا است

روشهای متعددی برای تولید صفحه نمایش وجود دارد کهتعدادی از آنها به شرح زیر است
1-crt

2-lcd
3-plasma
4-pled/oled
باتوجه به آشنا بودن دوستان وتوضیحاتی که بزرگوارن دیگر در مورد نمایشگرهای crt در بخشهای دیگر دادهاند در مورد آن توضیح دیگری داده نمیشود

نمایشگرهای پلاسما
یک نمایشگر پلاسمانیز مانند crt از تعداد زیادی پیکسل تشکیل شده است ولی دراین حالت هر سلول از مخلوطی از گازهای گزنون با فشار پایین پر شده است ودر پشت سلول فسفر سبز.قرمز یا آبی قرار دارد.وقتی که گاز برانگیخته میشود گاز به یک پلاسما تبدیل میشود در این حالت پلاسما از خود یک اشعهuv ساطع میکند. اشعه uvفسفرها را برانگیخته میکند وباعث میشود که فسفر از خود نور مرعی ساطع کند ویک تصویر روی صفحه تشکیل شود.

پلاسما را غالبا حالت چهارم ماده مینامند [جامد -مایع-گازوپلاسما] .پلاسما مجموعه هایی از ذرات بار دار [یونهای مثبت ومنفی] میباشد. پلاسما برخی از خواص فیزیکی گاز را دارا میباشد ویک رسانای خوب الکتریسیته میباشد.
پلاسما را میتوان با یونیزه کردن یک گاز تولید نمود. اشعه های الکترونی بار دار وگاز های داغ[برانگیخته] با یک نور خارجی گاز را یونیزه کرده وپلاسما را تولید میکند.

نمایشگر های پلاسما را میتوان با توجه به تکنولوژی ومصرف پایین آنها در ابعاد زیاد تولید نمود .اما یک مشکل اساسی در استفاده از فسفر در تولید نمایشگرها وجود دارد[crtوپلاسما] این است که فسفرها بعد از مدتی مستهلک میشوند ونور مرعی آنها درخشندگی قبل را ندارد.
ادامه مطلب
تاريخ : | 5:51 | نویسنده : حسن نوروزیان
مراحل کلی تعمیر یک تلویزیون رنگی

عیب یابی قسمت تغذیه

به ترتيب زير عيب يابي را انجام مي دهيم
از سيم برق شروع كرده و سپس كليد پاور و..... فيوز ورودي Ac را تست مي كنيم .
حال در صورت قطع فيوز به Ptc و يكسوساز پل ( احتمال شورت و يا نشت هر كدام از ديودها ) و خازن صافي ( ازنظرشورت و نشتي ) بررسي شود خازن هاي نانويي موازي ديودهاي پل را ( كه ضربه پيك را كمي كنند . ) فراموش نكنيم گاهي جرقه زده و شورت يا نشتي پيدا مي كنند.
حال اگرهيچكدام از موارد فوق باعث پريدن فيوز نشده بودند بايد به مدار سويچينگ بادقتبيشتري توجه كنيم كه Ic سويچ يا عنصر سويچ كننده پالس ( ترانزيستور ويا Str و ... ) خراب وبه هرحال سوخته باشد . ونيز چون بعضي از قطعات مانند مقاومت و ديود و ياخازنهاي مدار در نوسانسازي و ايجاد پالس و اصلاح شكل موج موثرند را بايد از نظر دور نداشت ممكن است موجب كشيدن بار اضافي از مدار باشند ( مثلاْ مي توانند بجاي ايجاد پالس لازم ولتاژ Dc ثابتي به ورودي سوچينگ اعمال كنند و در نتيجه جريان زيادي از مدار كشيده شده و فيوز را قطع كند .
گاهي ممكن است شورت در خروجي پاورسوپلاي نيز موجب پريدن فيوز شود البته در مدارات پيشرفته به دليل كنترلهاي زياد جريان ولتاژ احتمال اين خرابي كمتر ديده شده است
پس هيچ وقت فوراْ و بدون اطمينان از مدار فيوز را عوض نكنيد.
خازنهاي الكتروليتي را حتماْ با خازن سنج تست نموده و توجه زيادي نيز به خازنهاي پلي استر و غیره ......... نموده كه گاهي پايه هايشان قطع وصل میشه و بايد تعويض شوند.

 

مراحل عيب يابي تغذيه سويچ مد در صورت قطع فيوز به شرح زير است .
در آغاز عيب يابي به سوختن فيوز توجه شود . آيا فيوز كاملاْ سياه شده و يا فقط قطع شده است . چون شدت عبور جريان غير مجاز از فيوز وضعيت خرابي مدار را بيان مي كند .
1 - به شكل ظاهري PTC از نظر تغييرات احتمالي توجه نمائيد كوچكترين نقطه سوختگي را ناديده نگيريد.
2 - خازن صافي رابا يك مقاومت 100 الي 500 اهمي وات بالا تخليه نموده سپس اهم چك نمائيد.
3 - اگر در تست خازن چيز غير عادي مشاهده نشود .احتمال خراب بودن PTC و ديود پل و خازنهاي ضربه گير پيك زياد است .
الف- PTC را از مدار خارج نموده آنرا دركنار گوشمان بشدت تكان مي دهيم در صورتيكه صداي غير عادي شنيده شد صد در صد PTC خراب است .
ب - ممكن است يكي از ديودهاي پل شورت شده باشد .
ج- يكي از چهار خازن ضربه گير پيك نشت و يا شورت شده باشد .
كه در اين صورت خازن را به شرح زير تست مي كنيم .
ابتدا يك سر خازن را كاملاْ از مدار خارج نمائيد .
تست خازن عدسي ويا پلاستيكي : مولتي متر آنالوگ را در روي رنج Rx10k قرارداده و ازنظر اهمي آنرا تست كنيد اصلاْ به هيچ وجهي نبايد نشتي داشته باشد . ( توجه كنيد حداقل يك پايه خازن آزاد بوده و دست با دو ترمينال مولتي متر نبايد تماس داشته باشد .
و اگر در تست خازن صافي شورت و يا نشتي مشاهده شود بشرح زير عمل مي كنيم .
1 - تست ديودهاي پل يا پل ديود
2 - ترانزيستور و يا STR و يا ... در خروجي رگولاتور را تست نمائيد.گاهي خرابي ترانزيستوردرايور نيز موجب افزايش باياس پايه بيس خروجي شده و ضمن خراب كردن ترانزيستور خروجي باعث سوختن فيوز نيز مي شود.
توجه : در صورت صدمه ديدن خروجي رگولاتور حتماْ مقاومتهاي كنترل جريان ) پاي اميتر ويا سورس ويا ... ) رابا اهم متر ديجيتالي ( يا اهم متر دقيق در رنج Rx1 ( تست كنيد .
3 - خود خازن صافي شورت و نشت دارد .
4 - گاهي در ثانويه تغذيه نيز شورت ديود يكسو ساز ولتاژ اصلي) تغذيه كننده هريزنتال( و شورت خازن صافي آن موجب سوختن فيوز و خراب شدن ترانزيستور خروجي رگولاتور مي شود.

 

مي دانيم که رگولاتورهاي سوئيچ مد از دو بخش اوليه كه شامل مدارات يكسوساز و راه انداز و نوسا نساز و نمونه بردارهاي Ac وdc و بخش خروجي و اوليه ترانس چا پر مي باشند و به مجموعه اين طبقات بخش Hot يا گرم گويند كه به معناي قسمت غير ايذوله ويا
بخشي كه خطر برق گرفتگي دارد مي باشد . و بخاطرهمين بخش گويند در تعميرات جهت جلوگيري از خطر برق گرفتگي بهتر است از ترانس ايذوله استفاده شود .

بخش ثانويه : باايجاد پالس در اوليه ترانس چاپر در ثانويه مي توان ولتاژهاي تغذ يه متعد د متناسب با دور وقطر سيم، ايجاد نمود .
اين ولتاژها براي تغذيه نقاط مختلف كار برد دارد . مثلاً درتغذ يه تيونرif و Ic هاي پردازشگر تصوير وميكروكنتولر و ورتيكال، هريزنتال ، صوت ، خروجي Rgb ولامپ تصوير از ولتاژ كار مناسب همان طبقه استفاده مي شود .

مي دانيم ولتاژ باياس هركدام از اين طبقات باهم اختلاف دارند . مثلاً خروجي هريزنتال در محدوده 100 الي 150 ولت و لامپ تصوير براي هركدام از پايه ها ولتاژ متناسب خود را مي خواهد . در بخش تقويت كننده هاي آنالوگ در محدوده 8 الي 12 ولت و بخش ديجيتال در مدلهاي قديمي 5 ولت و در مدلهاي جديد گاهي ازولتاژهاي 7/2و يا 3/3 استفاده مي شود .
مشخصاً قطع هر كدام ازاين ولتاژها باعث اشكال در طبقه اي كه تغذيه مي كنند مي شود . بنا براين بايستي به چگونگي عيب ايجاد شده
توجه نمود .
براي اين منظور بعداز رفع اشكال در اوليه تغذيه، خروجي هاي نقاط مختلف ثانويه را چك مي كنيم هركدام از اين ولتاژ ها را مطابق نقشه ارائه شده كنترل مي نمائيم .
گاهي مشاهده مي شود براي تثبيت بيشتر ولتاژ از رگولاتورهاي معمولي ( خطي ) نيز استفاده شده است به زنرهاي تثبيت كننده توجه نموده ، مي دانيم در رگولاتورها از باياس معكوس زنرها استفاده مي شود بنابر اين به ولتاژ نامي اين گونه زنرها توجه بيشتري مبذول شود اتفاقاً ولتاژ نامي زنر هارا روي آن مي نويسند بنابراين دوسر اين زنرها را ولتاژگيري مي كنيم بايستي به اندازه ولتاژ نامي شان افت ولتاژ داشته باشيم .
وگاهي از انواع Ic هاي رگولاتور استفاده مي شود مثلاً Ican7805 كه خروجي آن 5 ولت و Ic An7808 كه خروجي آن برابر 8 ولت مباشد . مي توان در اين گونه موارد هم خروجي وهم ورودي اين Ic هارا ولتاژ گيري نمود . كه خود در عيب يابي تغذيه به ما كمك مي كند . لابد نياز به توضيح ندارد كه ورودي اينگونه Ic ها بايستي چند ين ولت از خروجي شان بيشتر باشد تا بتوانند ولتاژ تثبيت شده نامي خودشان در خروجي داشته باشند .
در ثانويه بعضي از مدارات تغذ يه از رگولاتورهاي Ic Lm317 استفاده مي شود اينic ها پايه زمين ندارند وبوسيله يك مقاومت از خروجي به ورودي مي توان آنها را فعال نمود روي اين مقاومت معمولا25/1 افت ولتاژ داريم يعني همواره خروجي 25/1 ولتاز ورودي بيشتر است .
در مدارات از اين رگولاتورها بيشتر به منظور فرمان روشن ويا خاموش نمودن دستگاه ويا به عنوان يك رگولاتورهاي قابل تنظيم ازآن ها استفاده مي شود .
از عنصر ديگري بنام فتو كوپلر(اپتو كپلر) نيز به منظوركنترل جريان و يا فرمان استند باي ويا روشن نمودن دستگاه استفاده مي -شود . كه معمولاً ساختمان داخلي ساده اي مركب از يك گيرنده وفرستنده نوري و عايق از هم دارند .
به مدار فرمان استند باي و يا فرمان روشن نيز توجه نموده نقشه را بررسي كنيم وتا معلوم شود كه اين فرامين از كدام پايه Ic ميكرو صادر مي شود . به خازنهاي صافي توجه شود از نظر ظاهري باد كرده ويا نتركيده باشند و الزاماً گاهي مجبور به خارج نمودن خازن از مدار ميشويم تا آنرا از نظر ميزان ظرفيت كنترل نمائيم . مي دانيم الكتروليت داخلي اينگونه خازنها به مرور زمان خشك شده و تغير ظر فيت مي دهند پس در تلويزيونهاي قديمي كنترل ظرفيت آنها لازم است ويا در مواقعي كه ازاين خازنها به عنوان كوپلاژ استفاده مي شود و داغ شده زوتر خراب مي شوند در اين گونه موارد بهتر است به درجه كار خازن نيز توجه شود و از خازنهاي مناسب مدار استفاده شود .
نكته مهمتر در مورد خازن هاي الكتروليتي ( شيميايي ) اين است كه گاهي مي تركند والكتروليت داخلشان كه مايع و هادي مي باشد روي شاسي را مي پوشانند و بايستي شاسي را خوب با مواد پاك كننده وحلال ( مثلا ً تينر خشك ) شسته و پاك نمود در اين موارد لازم به ذكر است تا كاملا ًشاسي را تميز نكرده ايم تلويزيون را روشن نكنيم .
نكته بعدي اين است كه درتغذ يه هاي سوئيچ مد از ديودهاي فركانسي استفاده مي شود كه از نظر تست همانند ديودهاي معمولي تست مي شوند ولي براي يكسوسازي فركانس بالا كاربرد دارند در صورتيكه از ديودهاي معمولي استفاده شود بعلت ظرفيت خازني زياد مابين نيمه هاديها زود داغ مي شوند و سريعاً مي سوزندادامه مطلب